Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó frissítés: 2018. május

 

A siMentat Kft. általános adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült.


BEVEZETÉS
A Tájékoztatót a siMentat Kft. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „siMentat”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy az alábbiakban részletezett adatkezelések kapcsán Önt, mint felhasználót (a továbbiakban: „Felhasználó”) a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adatai kezeléséről és az adatkezelés kapcsán Önt megillető jogokról.

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a siMentat Kft. A Tájékoztató a weboldal kapcsán végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában.

 

IRÁNYADÓ JOG
A siMentat a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

 

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában a siMentat adatkezelőnek minősül.

A siMentat adatai az alábbiak:
• Cégnév: siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 16/A.
• Cégjegyzékszám: 13-09-127044
• Adószám: 13907749-2-13

• Képviseli: Sepsi István ügyvezető
• Telefonszám: +36 1 336 14 90

• E-mail cím: simentat@simentat.com

• Honlap cím: https://simentat.com/

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja:
• az Felhasználó tájékoztatása a siMentat tevékenységéről, szolgáltatásairól a weboldalon keresztül (a továbbiakban: „Tájékoztatás”).


A weboldalon megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A siMentat gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a weboldalon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy a siMentat által végzett egyéb szolgáltatás nyújtásának.


• a Felhasználó különféle típusú megkeresésének, érdeklődésének (többek között általános, munka/karrier, vagy a siMentat szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés) megválaszolása, illetve a Felhasználó kapcsolatfelvételére való válaszadás (a továbbiakban: „Kapcsolattartás”).
• ajánlat nyújtása (a továbbiakban: „Ajánlatnyújtás”)
• az álláshirdetésekre megküldött pályázatok tekintetében az adatkezelés célja az álláspályázatok elbírálása (a továbbiakban: „Toborzás”).
A személyes adatokat csak a jelen pontban megjelölt céllal használja fel a siMentat, kivéve, ha más felhasználási módra megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hozzájárulás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználóra vonatkozó Személyes adat siMentat részére történő átadása teljesen önkéntes.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat (a továbbiakban: „Személyes Adatok”) gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a siMentat rendelkezésére bocsát.

 

Tájékoztatás során a kezelt adatok köre a következő:
• IP cím, látogatásának kezdő és befejező időpontja.

Kapcsolattartás, és Ajánlatkérés során kezelt adatok köre a következő:
• név;
• e-mail;
• telefonszám;
• munkahely;
• pozíció
• iparág (Ajánlatkérés esetén).

 

Toborzás során kezelt adatok:
A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a siMentat rendelkezésére bocsát.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A siMentat a Tájékoztatás, a Kapcsolattartás és az Ajánlatnyújtás során kezelt adatokat addig kezeli, amíg az a szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, vagy ameddig azt a jogszabály előírja, vagy amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.
Az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat addig az időpontig tárolja a siMentat, amíg biztossá nem válik, hogy a pályázati anyagot beküldő Felhasználónak a siMentat nem fog állásajánlatot tenni, vagy ameddig a Felhasználó az állásajánlatot vissza nem utasítja.

 

ÉRINTETTI JOGOK
A Tájékoztatóban meghatározott Személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:
• hozzáféréshez való jog,
• tájékoztatáshoz való jog,
• helyesbítéshez való jog,
• törléshez való jog,
• az adatkezelés korlátozásához való jog,
• tiltakozáshoz való jog,
• adathordozhatósághoz való jog,
• az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz való fordulás joga.

 

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az Ön kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, az illetékes felügyeleti hatósághoz, így Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról, valamint az adatok forrásáról.

 

Helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítése vagy kiegészítése szükséges, úgy az Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Ön köteles a Társaság által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben a Társaság a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségét teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért Ön felel.

Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, és
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Ön a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint tiltakozik az adatok kezelése ellen, és nincs a Társaságot megillető, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha
• az Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• Ön már tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a siMentat rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga
Az érintettek panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
• postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• telefonszám: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: http://naih.hu

Az érintettek a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül jogosultak személyes adataik GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR siMentat által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedtek el, kártérítési igényt érvényesíteni a siMentattal szemben.
Bírósághoz fordulás esetén pert az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

KORLÁTOZÁSOK
A weboldalon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért a siMentatot semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.